ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen adatkezelési tájékoztató alapján kezelt személyes adatok adatkezelője az MDML-Média Kft. (székhelye: 1165 Budapest, Pilóta u. 16.; adószám: Adószám 14797550 ̶2-42, Cégjegyzékszám 01 09 920314) a továbbiakban „mindenhatarontul.hu”)), felelős annak biztosításáért, hogy az adatkezelésre az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kerüljön sor.

A jegy igénylésével , vagy amennyiben a felhasználó (továbbiakban: „Felhasználó”) Felhasználói fiókot regisztrál, annak létrehozásával tudomásul veszi, hogy a mindenhatarontul.hu az alábbi rendelkezéseknek megfelelően kezeli személyes adatait.

A mindenhatarontul.hu a jelen Adatkezelési tájékoztató elválaszthatatlan részét képező Cookie Szabályzat szerint alkalmazza az ún. sütiket (cookie-kat). A Cookie Szabályzat elérhető a mindenhatarontul.hu weboldalán.

Azért szükséges Felhasználó személyes adatait használnunk, hogy biztosíthassuk a Szolgáltatást. Felhasználó nem tiltakozhat az ellen, hogy a személyes adatait kezeljük, ha ugyanakkor azt is kívánja, hogy továbbra is biztosítsuk a Szolgáltatást. Felhasználó jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak bizonyos felhasználása ellen, például ha az adott felhasználás nem szükséges ahhoz, hogy biztosítsuk a szolgáltatásunkat. Felhasználónak joga van arra, hogy betekintést nyerjen abba, hogyan kezeli az mindenhatarontul.hu személyes adatait, valamint hogy azt befolyásolhassa. Felhasználó hozzáférhet a mindenhatarontul.hu által tárolt személyes adatokhoz, igényelheti a pontatlan adatok helyesbítését és panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságokhoz.

A mindenhatarontul.hu a nálunk történő jegyigénylés, valamint a felhasználói fiók létrehozása során megadott információkból álló személyes adatokat kezeli. Olyan személyes adatokat is kezelünk, amelyeket Felhasználó esetleg olyankor ad meg, amikor kapcsolatba lép az mindenhatarontul.hu ̶ val. Az mindenhatarontul.hu elemzi, hogy Felhasználó miként használja a Szolgáltatást, például milyen tartalmakat tekint meg (előadás, trailer), milyen eszközöket használ a Szolgáltatás eléréséhez, és milyen helyszíneken használja a Szolgáltatást.

1) Fel fogjuk használni Felhasználó e-mail címét és jelszavát azért, hogy lehetővé tegyük Felhasználó számára, hogy használja mindenhatarontul.hu által nyújtott streaming szolgáltatást, valamint a felhasználói fiókjába beléphessen;

2) Fel fogjuk használni Felhasználó felhasználói fiók azonosítóját, megtekintési előzményadatait és eszközhasználati információit azért, hogy Szolgáltatásunk minőségét és stabilitását tökéletesíthessük és kijavíthassunk bármilyen hibát, például, minimálisra csökkenthessük a megszakításokat, illetve hogy még jobban elérhetővé tegyük a Szolgáltatást.

Ha regisztráláskor vagy később feliratkozott egy hírlevélre vagy bármely más marketinganyagra, akkor a közvetlen marketingről leiratkozhat a hírlevél vagy bármely más, mindenhatarontul.hu ról kapott marketing e-mail alján található link segítségével, valamint a fent megadott címre küldött levélben.

Jelen Adatkezelési tájékoztató minden olyan személyes adatra kiterjed, melyet az alkalmazandó jog szerint Felhasználóval kapcsolatban bármilyen formában kezelnek, beleértve az mindenhatarontul.hu által gyűjtött, megőrzött, tárolt, továbbított, nyilvánosságra hozott vagy más egyéb módon felhasznált személyes adatokat is.

Az mindenhatarontul.hu az Ön személyes adatait csak az Adatkezelési tájékoztatóban bemutatottak szerint gyűjti és kezeli. Mindenhatarontul.hu a személyes adatok jogosulatlan használatának megakadályozása és elkerülése érdekében műszaki biztonsági rendszereket, például tűzfalakat, titkosítási technológiákat, jelszavakat és vírusirtó programokat használ.

Mindenhatarontul.hu nem tárolja vagy kezeli Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési céljainak eléréséhez szükséges, vagy bármely kötelező érvényű jogszabályban előírt időnél hosszabb ideig. Ennek megfelelően, amikor egy bizonyos típusú személyes adattal kapcsolatban az adatkezelési cél teljesül, az mindenhatarontul.hu a lehető leghamarabb törli a vonatkozó személyes adatokat.

Előfordulhat, hogy mindenhatarontul.hu köteles személyes adatokat átadni az illetékes hatóságoknak (például az adóhatóságoknak vagy a rendőrségnek) a kötelező jogszabályoknak megfelelően, valamint azért, hogy teljesíthesse a törvényi kötelezettségeket minden olyan ország tekintetében, ahol Felhasználói vannak. Adatvédelmi incidensek esetén bizonyos személyes adatokat meg kell adni az adatvédelmi hatóságok részére.

Személyes adatokhoz kapcsolódó jogok

Hozzáféréshez és helyesbítéshez való jog

Felhasználónak joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon mindenhatarontul.hu által Felhasználóról kezelt személyes adatokról, az adatok forrásáról, az adatok felhasználásának céljáról és azon felek személyazonosságáról, akiknek az adatokat mindenhatarontul.hu továbbította. Felhasználónak joga van, hogy bármikor kérje az esetlegesen pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérelmezni meghatározott körülmények esetén, ha például Felhasználó lemondta a Szolgáltatást és (i) a személyes adatai már nem szükségesek azokra a célokra, melyekre azokat gyűjtöttük, és (ii) nincs jogszerű ok az adatkezelés folytatására, vagy az adatkezelés jogellenes, vagy a személyes adatokat törölni kell, az Európai Unióban vagy Magyarországon mindenhatarontul.hu ̶ ra vonatkozó jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében.

A tiltakozáshoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy bizonyos adatkezelés ellen tiltakozzon, vagy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, ha (i) a személyes adatai esetleg pontatlanok, vagy (ii) Felhasználó az adatkezelést jogellenesnek tekinti, vagy (iii) az mindenhatarontul.hu az adatkezelést jogos érdekre alapozza, vagy (iv) Felhasználó úgy véli, hogy mindenhatarontul.hu ̶ nak már nincs szüksége a személyes adataira. Azonban még akkor is, ha tiltakozik bizonyos adatkezelés ellen, mindenhatarontul.hu továbbra is folytathatja az ilyen adatkezelést, ha azt az alkalmazandó jogszabályok engedélyezik vagy elrendelik, például azért, hogy megfeleljen a jogi követelményeknek vagy az Felhasználóval kapcsolatos szerződéses kötelezettségeket teljesíthesse.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha Felhasználó bármikor hozzájárulását adta mindenhatarontul.hu ̶ nak a személyes adatok kezeléséhez (például hírlevél feliratkozások esetén), bármikor visszavonhatja az ilyen hozzájárulást az azon alapuló jövőbeli adatkezelés tekintetében. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adathordozhatósághoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Felhasználó arra is jogosult, hogy jelezze, hogy az ilyen adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőhöz továbbítsuk, amelyet mindenhatarontul.hu elvégez, amennyiben az műszakilag megvalósítható.

Ha Felhasználónak bármilyen panasza van a személyes adatainak általunk történő felhasználási módjával kapcsolatban, vagy további információra lenne szüksége, kérjük, hogy Felhasználó először forduljon az adatvédelmi felelősünkhöz. Azonban Felhasználó bármikor benyújthat panaszt a személyes adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban az érintett állami felügyeleti hatóságnál, elsősorban a lakóhelye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerint illetékes hatóságnál. A következő hivatkozásra kattintással keresheti meg a saját országa megfelelő felügyeleti hatóságát: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

A magyar felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
weboldal: www.naih.hu
telefon: +36 1 391 1400
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Felhasználó panaszérvényesítési jogainak sérelme nélkül, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató alapján fennálló jogait Felhasználó személyes adatainak az alkalmazandó jogszabályoknak nem megfelelő kezelése eredményeképpen megsértették, bírósági eljárást is kezdeményezhet az illetékes bíróságok előtt, beleértve Felhasználó szokásos tartózkodási helye szerinti EU-tagállam bíróságait is.

Mindenhatarontul.hu jogosult bármikor módosítani a jelen Adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben az adatgyűjtés időpontjában hatályos Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottaktól eltérő célokra kívánja felhasználni a személyes adatokat, akkor az ilyen módosításról jól látható módon értesíti az összes Felhasználót.

Kapcsolat: hello@mindenhatarontul.hu

Adatkezelési és tárolási összefoglaló

Személyes adatok típusa és forrása Cél Jogalap Megőrzési idő vagy kritériumok
Forrás: Közvetlenül a felhasználótól Azért, hogy mindenhatarontul.hu a szolgáltatást nyújthassa a Felhasználói részére, beleértve az alkalmazandó szerződési feltételek érvényesítését is. Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont) A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt.
Forrás: Közvetlenül a felhasználótól Azért, hogy mindenhatarontul.hu hibaelhárítási szolgáltatást nyújthasson a Felhasználói számára. Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont) Ha a Felhasználó nem rendelkezett felhasználói fiókkal, úgy , legfeljebb azon színházi előadás végéig, amely tekintetében a Szerződés a Felhasználó és mindenhatarontul.hu között létrejött.
Forrás: Közvetlenül a felhasználótól Azért, hogy mindenhatarontul.hu megakadályozhassa a visszaéléseket, és megvédhesse a platformot . Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont) A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt, valamint az elévülési idő lejártáig, de legfeljebb a felhasználói fiók megszűnését követő 3 évig.
Ha a Felhasználó nem rendelkezett felhasználói fiókkal, úgy, legfeljebb azon színházi előadás végét követő 12 hónapig, amely tekintetében a Szerződés a Felhasználó és mindenhatarontul.hu között létrejött.
Forrás: Közvetlenül a felhasználótól Azért, hogy mindenhatarontul.hu megfelelhessen a rá vonatkozó jogi kötelezettségeknek, beleértve azt is, hogy válaszolhasson a hatóságoknak a személyes adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmeire. Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) c) pont) A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt, valamint az elévülési idő lejártáig, de legfeljebb a felhasználói fiók megszűnését követő 3 évig.
Ha a Felhasználó nem rendelkezett felhasználói fiókkal, úgy, legfeljebb azon színházi előadás végét követő 12 hónapig, amely tekintetében a Szerződés a Felhasználó és mindenhatarontul.hu között létrejött.
Kapcsolattartási adatok, beleértve, de nem kizárólagosan az e-mail címet és a telefonszámot. Azért, hogy mindenhatarontul.hu a szolgáltatást nyújthassa a Felhasználói részére, beleértve az alkalmazandó szerződési feltételek érvényesítését is . Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont) A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt.
Forrás: Közvetlenül a felhasználótól a regisztráció, vagy az ügyfélszolgálat felkeresése során. Azért, hogy a Felhasználónak releváns információkat lehessen küldeni az szolgáltatással/felhasználói fiókkal kapcsolatban, pl. üdvözlő e-maileket, szolgáltatás-frissítéseket és más hasonló tájékoztatásokat, illetve hibaelhárítás során segítséget nyújtson. Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont) Ha a Felhasználó nem rendelkezett felhasználói fiókkal, úgy , legfeljebb azon színházi előadás végéig , amely tekintetében a Szerződés a Felhasználó és az mindenhatarontul.hu között létrejött.
Forrás: Közvetlenül a felhasználótól a regisztráció, vagy az ügyfélszolgálat felkeresése során. Azért, hogy mindenhatarontul.hu megfelelhessen a rá vonatkozó jogi kötelezettségeknek, beleértve azt is, hogy válaszolhasson a hatóságoknak a személyes adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmeire . Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) c) pont) A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt, valamint az elévülési idő lejártáig, de legfeljebb a felhasználói fiók megszűnését követő 3 évig.
Ha a Felhasználó nem rendelkezett felhasználói fiókkal, úgy legfeljebb azon színházi előadás végét követő 12 hónapig, amely tekintetében a Szerződés létrejött a Felhasználó és mindenhatarontul.hu között.
Forrás: Közvetlenül a felhasználótól a regisztráció, vagy az ügyfélszolgálat felkeresése során. Azért, hogy mindenhatarontul.hu megakadályozhassa a visszaéléseket, és megvédhesse a Felhasználók kifizetésekkel kapcsolatos nem jogszerű követelései ellen. Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont) A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt, valamint az elévülési idő lejártáig, de legfeljebb a felhasználói fiók megszűnését követő 3 évig.
Ha a Felhasználó nem rendelkezett felhasználói fiókkal, úgy legfeljebb azon színházi előadás végét követő 12 hónapig, amely tekintetében a Szerződés létrejött a Felhasználó és mindenhatarontul.hu között.
Forrás: Közvetlenül a felhasználótól a regisztráció, vagy az ügyfélszolgálat felkeresése során. Azért, hogy mindenhatarontul.hu a Felhasználóknak marketing anyagokat, pl. hírleveleket és kérdőíveket küldhessen e-mailben. Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont) A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó felhasználó aktivitástól számított 8 hónapig.
Forrás: Közvetlenül a felhasználótól a regisztráció, vagy az ügyfélszolgálat felkeresése során. Azért, hogy mindenhatarontul.hu önkéntesen kitölthető nem marketing jellegű kérdőíveket küldhessen a Felhasználók részére. Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont) A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt, illetve ameddig a felhasználó nem iratkozott le e nem marketing célú megkeresésekről.
Digitális információs adatok beleértve, de nem kizárólagosan a földrajzi helyet/IP-címet, az eszköz típusát, az eszköz nevét, az eszköz azonosítóját, az országkódot, az internetszolgáltatóra vonatkozó adatokat, az operációs rendszer verziót, a jelszót. Azért, hogy mindenhatarontul.hu a szolgáltatást nyújthassa a Felhasználói részére, beleértve az alkalmazandó szerződési feltételek érvényesítését is. Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont) Földrajzi hely/IP-cím, országkód, ISP információ: a Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt.. Amennyiben a felhasználó nem rendelkezett felhasználói fiókkal, úgy azon színházi előadás végéig,amely tekintetében a Szerződés létrejött a Felhasználó és mindenhatarontul.hu között
Forrás: A Felhasználónak a Szolgáltatás használatával kapcsolatban gyűjtött adatai alapján. Azért, hogy a Felhasználónak releváns információkat lehessen küldeni a szolgáltatással/fiókkal kapcsolatban, pl. szolgáltatás-frissítéseket. Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont) Eszköz típusa, eszköz neve, eszköz azonosítója, operációs rendszer verziója, jelszó esemény: a Felhasználói fiók érvényességi ideje alatt, vagy Felhasználói fiók hiányában azon színházi előadás végéig, amely tekintetében létrejött a Szerződés a Felhasználó és mindenhatarontul.hu között .
Forrás: A Felhasználónak a Szolgáltatás használatával kapcsolatban gyűjtött adatai alapján. Azért, hogy mindenhatarontul.hu megakadályozhassa a visszaéléseket. Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont) Eszköz típusa, eszköz neve, eszköz azonosítója, operációs rendszer verziója, jelszó esemény: a Felhasználói fiók érvényességi ideje alatt, vagy Felhasználói fiók hiányában azon színházi előadás végéig, amely tekintetében létrejött a Szerződés a Felhasználó és mindenhatarontul.hu között .
Forrás: A Felhasználónak a Szolgáltatás használatával kapcsolatban gyűjtött adatai alapján. Azért, hogy mindenhatarontul.hu megfelelhessen az EU tartalomszolgáltatás hordozhatósági előírásoknak a Hordozhatósági Rendelet szerint . Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) c) pont)
Használattal kapcsolatos információk beleértve, de nem kizárólagosan a megtekintési előzményeket, a bejelentkezési vagy kijelentkezési eseményeket stb., valamint a marketingkövetés eredményeit. Azért, hogy mindenhatarontul.hu az igényelt/előfizetett szolgáltatást nyújthassa a Felhasználói részére. Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont) A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt.Amennyiben a felhasználó nem rendelkezett felhasználói fiókkal, úgy azon színházi előadást végéig 12, amely tekintetében a Szerződés létrejött a Felhasználó és a mindenhatarontul.hu között.
Forrás: A Felhasználónak a Szolgáltatás használatával kapcsolatban gyűjtött adatai alapján. Azért, hogy mindenhatarontul.hu ügyfélszolgálatot nyújthasson a Felhasználói számára igény esetén , beleértve a hibaelhárítást is. Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont) A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt.Amennyiben a felhasználó nem rendelkezett felhasználói fiókkal, úgy azon színházi előadást végéig 12, amely tekintetében a Szerződés létrejött a Felhasználó és mindenhatarontul.hu között.
Forrás: A Felhasználónak a Szolgáltatás használatával kapcsolatban gyűjtött adatai alapján. Azért, hogy mindenhatarontul.hu fejleszthesse a Felhasználóinak kínált termékeit és szolgáltatásait. Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó felhasználó aktivitástól számított 8 hónapig.