1. Általános feltételek

Az MDML-Média Kft. (székhelye: 1165 Budapest, Pilóta u. 16.; adószám:14797550-2-42, Cégjegyzékszám 01 09 920314) a továbbiakban „MINDENHATARONTUL.HU”)), szolgáltatást biztosít a mindenhatarontul.hu weboldalon és alkalmazáson keresztül (a továbbiakban: ”Weboldal”), amely magában foglalja a Weboldalon elérhető tartalom szolgáltatását (a továbbiakban: ”Szolgáltatás”), a színházi előadás (a továbbiakban: ”Előadás”) közvetítését.

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ”Felhasználási feltételek”) mindenhatarontul.hu és Ön mint természetes személy (a továbbiakban: “Felhasználó”) között a Szolgáltatás nyújtása tárgyában létrejött szerződésre nézve irányadók. Szerződést kizárólag 16. életévüket betöltött természetes személyek köthetnek mindenhatarontul.huval. A mindenhatarontul.hu jogosult a szerződés megkötését megtagadni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóval, ha a Felhasználó megszegte bármelyik korábban kötött Szerződést. Mindenhatarontul.hu a Felhasználóval történő szerződéskötés megtagadása vagy a Szolgáltatás azonnali hatályú megszüntetése helyett követelheti a Felhasználótól, hogy a Felhasználó szerződéses kötelezettségeinek tegyen eleget.

A jelen Felhasználási feltételek az mindenhatarontul.hu-ra és a Felhasználóra nézve irányadók és kötelező érvényűek. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó köteles megerősíteni, hogy elolvasta és elfogadta a Szerződés feltételeit.

A Szerződés magyar nyelven kerül megkötésre. A mindenkor érvényes és hatályos Felhasználási feltételek elérhetőek a Weboldalon. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak az mindenhatarontul.hu általi kezelésre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató, valamint a Weboldalon használt cookie-kra vonatkozó Cookie Szabályzat szintén elérhető a Weboldalon.

A Szerződés az mindenhatarontul.hu és a Felhasználó között a Szerződés feltételeinek Felhasználó általi elfogadásával és a Felhasználó által kiválasztott, a jelen Felhasználási feltételek a 2.7-2.9 pontokban meghatározott valamely jogosultság igénylésével és/vagy megvásárlásával jön létre.

2. A szolgáltatás tartalma

2.1. Terület:
A Szolgáltatás nyújtása területi korlátozástól mentes.

2.2.Tartalom:
A Szolgáltatás az mindenhatarontul.hu által saját belátása szerint műsorra tűzött Előadás felvételeit és a hozzá kapcsolódó tartalmakat tartalmazta. A Felhasználó a Szolgáltatásra történő jogosultság igénylésével 72 órára jogot szerez a Weboldalon megtalálható tartalomhoz való hozzáférésre.

3. A Szolgáltatás igénybe vétele:

Ahhoz, hogy a Szolgáltatást igénybe vehesse, a Felhasználó köteles létrehozni egy felhasználói fiókot a Weboldalon, valamint igényelni mindenhatarontul.hu által biztosított előadást.

A Szolgáltatás igénybevételének lépései:
a) A Felhasználó regisztrál a Weboldalon vagy belép a korábban létrehozott felhasználói fiókjába;
b) A Felhasználó Jegyfoglalás útján kifejezi szándékát az előadás megtekintésére, az igénylést követően elérhető a tartalom;
c) A Felhasználó elfogadja a Szerződés és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit, valamint nyilatkozik arról, hogy nagykorú;
d) A Felhasználó a Weboldalon elérhető alkalmazás használatával ellenőrzi, hogy az eszköze megfelel-e a Weboldalon szereplő tartalom eléréséhez szükséges technikai és hálózati követelményeknek;
e) A mindenhatarontul.hu visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó által megadott e-mail címre, amely hitelesítési célt szolgál;

4. Regisztráció, felhasználónév és jelszó

A felhasználói fiók létrehozása bárhonnan kezdeményezhető.

A Felhasználó szavatolja, hogy a felhasználói fiók létrehozása során megadott információk helyesek, és köteles szükség esetén felhasználói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni. A Felhasználó köteles áttekinteni a felhasználói fiók létrehozása során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát, szükség esetén a hibásan megadott adatokat kijavítani.

A Felhasználó Belépési adatai bizalmasak, azokat harmadik fél nem használhatja. A Felhasználó köteles a Belépési adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől. A Felhasználó felel a Szolgáltatás minden olyan igénybevételéért, amely a Felhasználó fiókján keresztül valósul meg.

Ha a Felhasználó a Felhasználó Belépési adatainak jogosulatlan felhasználását gyanítja, köteles erről a lehető leghamarabb értesíteni mindenhatarontul.hu ̶ t és a felhasználói jelszót módosítani.

5. Eszközök, a Szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei

Ahhoz, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást, a Felhasználónak modern böngészővel és internet csatlakozással és eszközzel kell rendelkeznie.

Ugyanakkor a fenti rendszerfeltételek teljesítése nem garantálja, hogy a Felhasználó korlátlanul tudja használni a Szolgáltatást, ha olyan mindenhatarontul.hu részére fel nem róható körülmények lépnek fel, amelyek ezt nem teszik lehetővé. Előfordulhat, hogy a Felhasználónak harmadik fél szoftverét kell telepítenie a Szolgáltatás igénybevételéhez. Az mindenhatarontul.hu nem felel harmadik felek szoftvereiért vagy azok frissítéséért.

A Szolgáltatás előfeltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen a megfelelő internetcsatlakozással. A Felhasználó viseli az internet csatlakozáshoz kapcsolódó összes költséget, beleértve az adatforgalmi díjakat is, függetlenül attól, hogy a Felhasználó hol veszi igénybe a Szolgáltatást.

A mindenhatarontul.hu a jogszabály által megengedett mértékig kizárja a felelősségét azért, ha a Felhasználó nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást vagy ugyan igénybe tudja venni a Szolgáltatást, de csak korlátozottan az internet túlterheltsége vagy számítógépekkel vagy egyéb eszközökkel, hálózatokkal, az elektronikával vagy a kommunikációval kapcsolatos olyan hibák miatt, amelyek mindenhatarontul.hu érdekkörén kívül esnek.

A Felhasználó kötelessége, hogy az előadás igénylését megelőzően megbizonyosodjon arról, hogy az eszköz, amelyen a tartalmat meg kívánja tekinteni, alkalmas-e az Előadás lejátszására. Az mindenhatarontul.hu nem vállal felelősséget abból eredően, ha mindezek ellenére a Felhasználó mindenhatarontul.hu érdekkörén kívül eső okból nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást.

6. Fizetés

A Szolgáltatás térítésmentes.

A jegyfoglalás kizárólag egy eszközön való megtekintést tesz lehetővé.

7. Tiltott felhasználások

A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó személyes használatára és a Felhasználási feltételekkel összhangban veheti igénybe. A Felhasználó nem teheti az alábbiakat és más személyt sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel arra, hogy az alábbiakat tegye:

a) a Szolgáltatások kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása;
b) a Szolgáltatás törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;
c) a Szolgáltatás tartalmának (részben, vagy egészben történő) másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása;
d) a Szolgáltatás részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása; vagy
e)a Szolgáltatásnak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen Felhasználási feltételek megsértésével történő egyéb használata.

A Szolgáltatást csak jelen Felhasználási feltételek szerint lehet igénybe venni. A Felhasználó nem használhatja vagy kísérelheti meg használni a Szolgáltatást jelen Felhasználási feltételekkel ellentétesen, illetve harmadik felet sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel ilyen használatra.

8. Kiskorúak védelme

A Szolgáltatást kiskorúak szülői vagy gondviselői felügyelet és belegyezés nélkül nem használhatják. Azok a szülők, gondviselők vagy más felnőttek, akik megengedik a gyermekeknek, hogy a Szolgáltatást igénybe vegyék, kizárólagosan felelnek azért, hogy a Szolgáltatás tartalma az adott kiskorúnak megfelelő-e vagy sem.

9. Ügyfelek tájékoztatása

A mindenhatarontul.hu a Felhasználó által a vásárláskor/igénybevételkor, illetve regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mailben vagy a Weboldalon történő közzététel útján értesítheti a Felhasználót az irányadó jogszabályok szerint.

A Felhasználó köteles elérhetőségeit aktualizálni, amennyiben azok a Szolgáltatás igénybe vétele alatt megváltoznának. A mindenhatarontul.hu tájékoztatási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni, ha az értesítéseket elküldte a Felhasználó legutóbb megadott e-mail címére, függetlenül attól, hogy a Felhasználó az adott címet már nem használja vagy az egyéb okból nem elérhető.

10. A Szerződés időtartama és megszűnése

A Szerződés a Felhasználó által igénybe vett időszakra (72 óra) jön létre, amely automatikusan megszűnik az adott időtartam lejártával.

A Szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel a Felhasználó nem jogosult a Szerződés felmondására kivéve, ha a jelen Felhasználási feltételek eltérően nem rendelkeznek.

11. Szellemi tulajdonjogok

A mindenhatarontul.hu nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának elérésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes használatára veheti igénybe.

A Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt áll. A mindenhatarontul.hu val megkötött Szerződés nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

12. Biztosíték

A Felhasználó nem cselekedhet oly módon, amely a Szolgáltatás vagy a Weboldal működését megakadályozza, túlterheli, károsítja vagy rontja. Ezenkívül a Felhasználó nem sértheti a Szolgáltatás más felhasználók által történő használatát.

A Felhasználó nem kísérelhet meg a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz, számítógépes rendszerekhez, tartalmakhoz vagy információkhoz engedély nélkül hozzáférni. A fenti rendelkezés megszegése mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, amely esetben az mindenhatarontul.hu jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.

13. Felelősségkorlátozás, üzemzavarok és kimaradások

A mindenhatarontul.hu nem vállalnak garanciát arra nézve, hogy a hozzáférhetővé tett Előadás zavartalan és hibamentes lesz.

14. Kártérítési kötelezettség

A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti a mindenhatarontul.hu és szerződéses partnereinek minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy Felhasználó megszegte a Szerződést vagy a Felhasználó megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Felhasználó megsértette bármely harmadik fél jogait.

A Felhasználó és mindenhatarontul.hu a Szerződésből eredő összes vitát megkísérlik békés úton rendezni. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni, a vitát az illetékes magyarországi rendes bíróság rendezi. A Szerződésre a magyar jog az irányadó, hacsak a Szerződés másképpen nem rendelkezik. A Felhasználó ezen felül jogosult bizonyos fogyasztóvédelmi jogokat, illetve a magyar jogszabályok egyéb kötelező rendelkezéseit érvényesíteni. Az illetékes bírósághoz fordulás előtt a Felhasználó fogyasztóként jogosult panaszával valamelyik olyan magyarországi testülethez fordulni, amely hatáskörrel rendelkezik a fogyasztói panaszok és viták peren kívüli rendezésére.

15. Elérhetőségek

A mindenhatarontul.hu ̶ t az alábbi címen lehet elérni:

email: hello@mindenhatarontul.hu

Elállás, panasz vagy bármely más igény bejelentése esetén kérjük, használja a fent megjelölt elérhetőséget.